ALGEMENE VOORWAARDEN AB-MARPO RENOVATIONS VOF

 

Het een en ander wordt aanvaard onder de volgende voorwaarden en afspraken, welke na ondertekening van deze overeenkomst voor beide partijen bindend zijn. Eventuele klachten dienen direkt, tijdens de werkzaamheden, kenbaar gemaakt te worden!

1) Offerten zijn altijd inclusief materiaal, maar exclusief 19% BTW(m.u.v. schilder- en stukadoorswerk dat belast wordt met 6% BTW), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

De geldigheid van de offerte is 2 maanden, tenzij anders vermeld in offerte. Schilderwerk buiten heeft een standaard behandeling van losse verfdelen verwijderen, c.q. kaalmaken, schuren, antihoutrotbehandeling (waar nodig), plamuren, schuren, 1 x gronden(kale delen 2x) en 1 x aflakken in mat of hoogglans. Bij binnenschilderwerk kan van deze aanpak, in overleg, worden afgeweken. Op schilderwerk buiten wordt 3 jaar garantie gegeven tegen bladderen.

2) Bij aanvaarding van bijgaande offerte en ondertekening van dit formulier, dient de klant een zekerheidstelling van 100,- te betalen, indien de startdatum meer dan een week na opdrachtgeving in het verschiet ligt. Dit bedrag wordt later bij de eindbetaling verrekend. De startdatum van de werkzaamheden is, i.v.m. andere lopende renovatieprojecten, mogelijk een richtdatum. Echter aan onze zijde kan hiervan zonder enige compensatie aan de klant worden afgeweken. Verschuift de klant zelf de startdatum (of de aanbetaling is niet op tijd betaald waardoor deze verschoven moet worden) dan is het mogelijk dat wij hiervoor kosten in rekening zullen brengen of op een veel latere datum zullen beginnen. Het een en ander geschiedt altijd in overleg met de klant. Bij annulering van de getekende order, binnen 1 week vr aanvang, is 10% van de aanneemsom verschuldigd, tenzij anders vermeld in de offerte.

3) Bij aanvang van de werkzaamheden dient op de 1e dag, waarbij vaak alleen sprake is van steigeropbouw en/of aanvoer van materialen en gereedschappen, een aanbetaling te worden gedaan van tenminste 20% van de aanneemsom. Betaling bvk contant, of anders op onze bankrekening.

4) De wekelijkse termijnbetalingen gekoppeld aan de voortschrijding van de werkzaamheden zullen bij aanname van de offerte schriftelijk bekend worden gemaakt aan de klant. Contante betalingen geschieden tegen kwijting kwitantie. In geval van betaling op onze bankrekening dient de klant er rekening mee te houden dat de gelden vr of op de afgesproken datum/data binnen dienen te zijn. Indien het voor de klant noodzakelijk is hiervoor een spoedoverboeking te moeten uitvoeren dan zijn de hieraan verbonden bankkosten voor zijn rekening.

5) In verband met weersomstandigheden of andere oorzaken van overmacht kan het voorkomen dat er niet kan worden (door)gewerkt, echter uitsluitend indien dit meer dan 3 WERKDAGEN achtereen het geval is, kunnen alle volgende betalingstermijnen een week worden verschoven. Voor de laatste termijnbetaling is in de offerte een richtdatum vermeld, met dien verstande, dat deze betaling alleen bij

voltooiing van het gehele werk verschuldigd is.Bij het uithakken/uitslijpen van de voegen in de gevel zal er door ons vanzelfsprekend de meeste voorzichtigheid worden betracht. Er kunnen echter onvermijdelijke, lichte beschadigingen aan de bakstenen ontstaan. De klant kan hieraan geen rechten ontlenen. Echter alleen indien een steen ernstig is beschadigd zal deze gratis worden vervangen. Lichte beschadigingen zullen overigens geheel niet merkbaar zijn, indien u opdracht hebt gegeven voor het zandstralen van uw gevel(s). Immers, alleen beschadigingen aan vuile bakstenen zullen in het zicht lopen vanwege het kleurverschil tussen de buitenkant en het binnenste van de steen.

 

BEGRIPSOMSCHRIJVING klant:

6) Onder klant wordt verstaan een natuurlijk persoon of meerdere natuurlijke personen in een vereniging van eigenaren van flats, portiekwoningen etc. Deze eigenaren in een actieve of niet actieve VVE zijn in principe ieder hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de gehele aanneemsom. In dit geval dienen alle eigenaren voor akkoord hun handtekening te plaatsen, echter wij incasseren betalingen uitsluitend van 1 daarvoor aangewezen lid van de VvE of de door de leden aangestelde beheerder. Deze persoon dient voor ons tevens het aanspreekpunt te zijn. Is de klant een andere rechtspersoon, bijv. een BV of stichting dan tekenen hiervoor resp. de DGA dan wel tenminste twee bestuursleden. Een uittreksel KvK dient dan bij dit opdrachtformulier te worden gevoegd. (Schilderen van kantoorruimte is belast met 19% BTW).

 

NIET NAKOMEN BETALINGEN:

7) Wij behouden ons het recht voor om de werkzaamheden te staken, indien de klant meer dan 3 DAGEN in gebreke is gebleven. Indien, NA 1 WEEK in gebreke, geen betaling volgt, behouden wij ons het recht voor de werkzaamheden geheel te staken en te beginnen aan een project elders, met dien verstande, dat de betalingsverplichting voor het onderhavige deel van het project waarvoor de klant in gebreke is, wordt gehandhaafd en terstond opeisbaar is. Betaalt de klant alsnog, dan bestaat de mogelijkheid dat, in overleg, een nieuwe werkplanning gemaakt zal moeten worden.

De her-startkosten hiervoor zijn in dat geval 200,-. Nadelige gevolgen, die hieruit voor de klant zouden kunnen voortvloeien, zijn vanzelfsprekend geheel voor zijn/haar eigen risico en rekening.

8) Onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de voorwaarde dat de klant de nodige, voor ons als dienstverlener, kostenloze voorzieningen treft, zoals, aanwezigheid sanitair, electra en water, enige opslagruimte voor materialen, machines e.d., alsmede een parkeervoorziening voor 1 bestelbus middels een bezoekerskaart, indien er sprake is van betaald parkeren. Hebt u deze niet dan brengen wij de parkeerkosten apart op de offerte in rekening.

Ook verwachten wij dat de klant, dan wel diens gemachtigde, de bewoners van het pand en/of buren tijdig omtrent de geplande werkzaamheden op de hoogte stelt. Eventuele schade aan derden door ons veroorzaakt tijdens onze werkzaamheden wordt door onze aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (bij de Rabobank) vergoed.